Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
από την Εταιρία “Post Insurance Brokerage Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.”
πού έχει την ευθύνη και εκτελεί την επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679

1. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)1  και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)2  μου;

 • Είμαστε Μεσίτες Ασφαλίσεων και έχουμε ως έργο να φέρνουμε σε επαφή κάθε υποψήφιο ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες διατηρούμε συνεργασία, προκειμένου το υποψήφιο προς ασφάλιση πρόσωπο να μεταφέρει σε κάποια από αυτές τις εταιρίες τον κίνδυνο που έχει επιλέξει να καλύψει και να εκδοθεί η σχετική σύμβαση ασφάλισης. 
 • Κατά τη διαδικασία αυτή, εμείς προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο και από την κάθε ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε, με απώτερο πάντα στόχο  να ασφαλιστεί ο πελάτης μας. Συνήθως οι ασφαλίσεις στις οποίες διαμεσολαβούμε κατατάσσονται στους Κλάδους ασφάλισης ζωής, υγείας,  ανικανότητας, αστικής ευθύνης κάθε είδους, πυρός, βοήθειας κ.λπ.
 • Η ένταξη στην ασφάλιση πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης αίτησης ασφάλισης στην οποία περιλαμβάνονται τα ΔΠΧ ή τα ΕΚΠΔΧ του ασφαλισμένου προσώπου, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης. Τα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΠΔΧ που θα σας ζητηθούν να δηλώσετε, ανάλογα με είδος της ασφάλισης που θέλετε να συνάψετε, μπορεί να είναι τουλάχιστον τα εξής:  ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας ή κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), στοιχεία κρατικού φορέα ασφάλισης, οικογενειακή κατάσταση, δεδομένα υγείας (για τις ασφαλίσεις ζωής και υγείας μόνο) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας κ.λπ. 
 • Τα στοιχεία αυτά (όπως καθορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με το είδος ασφάλισης που θέλετε να συνάψετε) έχουν καθοριστεί ως ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου από την ασφαλιστική εταιρία που επιθυμείτε να σας ασφαλίσει. Εμείς, ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, θα λάβουμε γνώση όλων αυτών των ΔΠΧ ή των ΕΚΠΔΧ που θα δηλώσετε στην αίτηση ασφάλιση, τα οποία και εμείς (ως μεσίτες ασφαλίσεων) θα επεξεργαστούμε στα πλαίσια εκτέλεσης της εντολής που μας δίνετε να σας ασφαλίσουμε. 
 • Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση ασφάλισης που θα συνάψετε, με την ασφαλιστική εταιρία που έχετε επιλέξει, θα επεξεργαζόμαστε και εμείς ως μεσίτες ασφαλίσεων τα δεδομένα σας των οποίων έχουμε λάβει νόμιμα γνώση στα πλαίσια εκτέλεσης της δικής σας εντολής προς ασφάλιση και τα οποία  είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτής της σύμβασης ασφάλισης και της κάλυψής σας εν γένει, , σεβόμενοι πάντα τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλ., αρχές νομιμότητας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορισμού περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας). Θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ΕΚΠΔΧ σας, μόνο για τις ασφαλίσεις των κλάδων ασφάλισης ζωής και υγείας, όπου θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία.

2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβείτε;

 • Αφού συμπληρώσετε, σε όλα τα πεδία της, την αίτηση ασφάλισης, που θα σας προσκομίσουμε, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, διαβίβαση στην αρμόδια ασφαλιστική εταιρία. 

3. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;

 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ (και μέσω ανανεώσεων) η σύμβαση ασφάλισης που θα καταρτίσετε με ασφαλιστική εταιρία, με τη δική μας διαμεσολάβηση. Τα δεδομένα σας θα τα διατηρούμε τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η σύμβαση ασφάλισης διακοπεί και σε αυτή την περίπτωση θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. 
 • Ωστόσο, αν η αίτηση ασφάλισης ή τροποποίησης ασφαλιστικής σύμβασης που έχετε υποβάλλει, με τη δική μας διαμεσολάβηση, δεν έχει γίνει δεκτή, θα την κρατήσουμε για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.

4. Ποια  δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους3), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας4), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη5) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.6) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο7) . 
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
  • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.  
  • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ σας στην οποία εμείς προβαίνουμε για τους λόγους που προαναφέραμε, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας. 

5.  Πώς διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;

 • Δεσμευόμαστε πλήρως για την ασφαλή επεξεργασία των  δεδομένων σας. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

6. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν από εμάς στην ασφαλιστική εταιρία που θα αναλάβει  τον κίνδυνο που θέλετε να καλύψετε και στα αρμόδια τμήματα αυτής, τα οποία μπορεί να είναι τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το τμήμα ανάληψης κινδύνων (underwriting), το τμήμα εκδόσεων, το τμήμα αποζημιώσεων, το αναλογιστικό τμήμα κ.λπ.
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν επίσης στους υπαλλήλους, διοικητικά όργανα και στον πάροχο των μηχανογραφικών υποδομών μας που είναι αρμόδιοι για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία και παρακολούθηση των αρχείων μας, στα οποία εντάσσεται και η δική σας σύμβαση ασφάλισης.  Ενδεικτικά αναφέρουμε το Λογιστήριο, τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τον  πάροχο  μηχανογραφικών υποδομών.
 • Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, αναλαμβάνουν για λογαριασμό της ασφαλιστικής σας εταιρίας τον διακανονισμό της αποζημίωσής σας. 
 • Σε κάθε διαβίβαση, ωστόσο, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

7. Θα κάνετε επεξεργασία των δεδομένων μου και για εμπορικούς σκοπούς;

 • Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που σας αναφέρουμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ) και για τους εξής σκοπούς: α. για λήψη πληροφοριών που αφορούν την ικανοποίησή σας από το ασφαλιστήριό σας ή/και τους παρόχους ή/και του συνεργάτες μας φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, β. προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών είτε της εταιρείας μας. 
 • Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

8. Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρίας μας  email: dpo@postinsurance.eu
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 

Σχετικά έγγραφα (σε μορφή PDF)


 1. Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμό ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)].
 2. Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά την υγεία, καθώς και την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή κ.λπ. (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
 3. Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 4. Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 5. Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 6. Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 7. Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
+30 210 3734444